Coleção 05.02.09. - 05.02.09. Gemeente Mal 1797-1976

Inventaris gemeente Mal 1 Inventaris gemeente Mal 1 (1) Inventaris gemeente Mal 1 (2) Inventaris gemeente Mal 1 (3) Inventaris gemeente Mal 1 (4) Inventaris gemeente Mal 1 (5) Inventaris gemeente Mal 1 (6) Inventaris gemeente Mal 1 (7) Inventaris gemeente Mal 1 (8) Inventaris gemeente Mal 1 (9)
Resultados 1 a 10 de 40 Mostrar tudo

Zona de identificação

Código de referência

BE SAT 05.02.-05.02.09.

Título

05.02.09. Gemeente Mal 1797-1976

Data(s)

  • 1797-1978 (Produção)

Nível de descrição

Coleção

Dimensão e suporte

619 inventarisnummers

Zona do contexto

Nome do produtor

História administrativa

Entidade detentora

História do arquivo

Naar aanleiding van de verjaring van tal van stukken in het zogenaamde tussenarchief werd beslist om een nieuwe inventaris op te stellen van de gemeentearchieven voor de periode 1796-1972 (1976 afhankelijk van de fusiebeweging). De cesuur wordt hier enerzijds gelegd op 1796 (Franse hervormingen) en anderzijds op de fusiegolf (nieuwe structuur onder Tongeren). De stukken in het fusiearchief worden daarbij gevoegd bij de stukken in het fonds van de Fusiegemeenten en de losse stukken. Hierdoor zullen de fondsen van de Fusiegemeenten en het Tussenarchief op termijn verdwijnen waardoor het volledige archief van de gemeente Berg te raadplegen zal zijn via deze ene toegang.
Betreffende deze periode wordt echter wel een afzonderlijke toegang voorzien voor de kerkfabrieken in het Fonds van de Kerkfabrieken (periode 1796-20…). De stukken die echter door de gemeente verzameld werden met betrekking tot de kerkfabrieken en de erediensten blijven in dit fonds.

Aansluitend wordt in deze inventaris ook verwezen naar de archieven die bewaard worden door de Provincie Limburg (periode 1796-1977) en die op termijn worden overgebracht naar het Rijksarchief Hasselt. De volgende codes verwijzen naar zulke archieven :

BA = bouwvergunningen voor beroepen
BOU = provinciale dienst der gebouwen
MIL = milieuvergunningen
ML = monumenten en landschappen
PAT = gemeentelijk patrimonium (onroerende goederen)
PER = gemeentepersoneel
POL = politiereglementen
VEL = veldwachters

Wij wijzen er echter op dat dit overzicht van archieven, bewaard door de provincie, niet volledig is. Dossiers betreffende de fusies, dossiers in een bredere context, kadastergegevens, etc zijn niet vermeld. Het betreft uitsluitend dossiers die als dusdanig staan geklasseerd onder de desbetreffende gemeente.

Mal is gelegen langs de Viséweg op 6km van Tongeren, op 1km van Sluizen en Nerem en op een hoogte van 88m.
De bodem bestaat uit kleizandgrond.

Fonte imediata de aquisição ou transferência

Zona do conteúdo e estrutura

Âmbito e conteúdo

Avaliação, selecção e eliminação

Ingressos adicionais

Sistema de arranjo

Voor het opmaken van de inventaris werd uitgegaan van het volgende schema om zoveel mogelijk aansluiting te bieden op het systeem zoals vermeld in de richtlijnen betreffende ordening en selectie, uitgevaardigd door het Algemeen Rijksarchief, en toegepast op het archief van de stad Tongeren voor de periode 1972-20… :

00 Algemeen
01 Bestuur
02 Organisatie en personeel
03 Beheer van het patrimonium
04 Financiën
05 Burgerlijke stand
06 Bevolking
07 Verkiezingen
08 Militaire zaken en oorlogen
09 Openbare orde en veiligheid
10 Milieubeheer
11 Openbare werken, openbare nutsvoorzieningen, ruimtelijke ordening en stedenbouw
12 Onderwijs
13 Cultuur, sport en recreatie
14 Lokale economie
15 Sociale voorzieningen en arbeidsreglementering
16 Voogdij over het OCMW en rechtsvoorgangers
17 Betrekkingen met de erkende erediensten

We hebben gekozen voor de methode om een uniforme toegang te kunnen aanbieden voor de archieven van de deelgemeenten en ook om eventuele aanpassingen en toevoegingen te vergemakkelijken.
Afhankelijk van het soort document is gekozen voor een chronologische vermelding (aankopen, vergaderingen, …) of een alfabetische vermelding (bouwvergunningen, pensioenen, …).

Zona de condições de acesso e utilização

Condições de acesso

Het volledige archief dat gevormd of verzameld werd in de periode 1796-1977 door de gemeenten staat beschreven in deze inventaris. Betreffende de openbaarheid van stukken wordt de vermelding van archieven die vallen onder de wet van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer of die vallen onder absolute of relatieve uitzonderingen weggelaten. Achter het bijhorend nummer staat echter wel het jaar van openbaarmaking. De stukken die niet omwille van hun titel of beschrijving maar wel omwille van hun inhoud vallen onder deze wet worden wel nominatief vermeld maar kunnen enkel met uitdrukkelijke toestemming worden geraadpleegd. Uitzonderingen kunnen er zijn voor bevoegde, bevoegd verklaarde of belanghebbende particulieren en instellingen en ambtenaren in functie van de uitoefening van hun ambt. Voorbeelden zijn de de verslagen van de gemeenteraden en schepencolleges. De publiekelijke zittingen zijn openbaar. Gedeelten van het verslag van de zittingen ‘achter gesloten deur’ vallen onder de wet van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Betreffende de openbaarheid van de stukken die vermeld worden in deze inventaris verwijzen we tenslotte naar §.2. van het leeszaalreglement van het stedelijk archief.

Condiçoes de reprodução

vrij te reproduceren mits bronvermelding, enkel fotografische reproductie

Idioma do material

  • holandês

Script do material

Notas ao idioma e script

Características físicas e requisitos técnicos

Instrumentos de descrição

Zona de documentação associada

Existência e localização de originais

Existência e localização de cópias

Unidades de descrição relacionadas

Descrições relacionadas

Zona das notas

Identificador(es) alternativo(s)

Pontos de acesso

Pontos de acesso - Assuntos

Pontos de acesso - Locais

Pontos de acesso - Nomes

Pontos de acesso de género

Zona do controlo da descrição

Identificador da descrição

Identificador da instituição

Regras ou convenções utilizadas

Estatuto

Nível de detalhe

Datas de criação, revisão, eliminação

Línguas e escritas

Script(s)

Fontes

Zona da incorporação

Assuntos relacionados

Pessoas e organizações relacionadas

Géneros relacionados

Locais relacionados